Jak vidí neziskovky lídři volebních stran?

kraj_mapaZa pár dní proběhnou volby do krajského zastupitelstva. Jsme přesvědčeni, že vztah krajské reprezentace k neziskovému sektoru je docela zásadní – i když se ve volebních programech jednotlivých stran objevuje jen velmi zřídka. Oslovili jsme proto lídry devíti politických stran a uskupení, které se na Vysočině ucházejí o naše hlasy, aby nám odpověděli na pár otázek.
Pro úplnost je třeba říct, že byli oslovení lídři devíti kandidátek, kteří – podle průzkumu pro Českou televizi – mají reálnou šanci dostat se do zastupitelstva.

Osloveni byli (abecedně):
MUDr. Jiří Běhounek – ČSSD
Mgr. Zdeněk Geist – ODS
Libor Honzárek – Žijeme Vysočinou – TOP 09 a Zelení
Ing. Zdeněk Kopecký – Změna pro Vysočinu
Ing. Jaromír Kalina – KDU-ČSL
Ing. Josef Pavlík – ANO 2011
Milan Plodík – KSČM
Ing. Jan Veleba  – Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana práv občanů
Ing. Lukáš Vlček – Starostové pro Vysočinu

Všechny lídry jsme oslovili opakovaně mailem a položili jim tyto otázky:

1. Jaká je podle vás role neziskových organizací v životě Kraje Vysočina a v čem vidíte jejich důležitost?
2. Budete podporovat existenci Fondu Vysočina jako nástroje na finanční podporu aktivit neziskového sektoru na Vysočině? Jaká přibližná částka by v tomto fondu mohla být v příštích letech alokována?
3. Jaké vidíte další možnosti podpory neziskového sektoru ze strany vedení kraje?
4. Je, podle vás, práce neziskovek veřejností vnímána dostatečně pozitivně? Pokud ne, co by se s tím, podle vás dalo dělat?

Ne všichni na naši opakovanou výzvu zareagovali. Odpovědi těch, kdo se ozvali uvádíme (v neupravené podobě) opět v abecedním pořadí.

volby_behounekMUDr. Jiří Běhounek – ČSSD

1. Dle mého názoru nejen v našem Kraji Vysočina má neziskový sektor nezastupitelnou úlohu v nejrůznějších oblastech. Je totiž důležitým iniciátorem aktivit, které stát, kraj i město neumí tolik zajistit. Svou činností významně doplňuje veřejné služby určené obyvatelům regionu.

2. Fond Vysočiny se ukázal jako smysluplný nástroj pro rozvoj nejen neziskového sektoru. Podpora v rámci vyhlašovaných grantových programů je dlouhodobá a dle mého soudu i jednoznačná. Alokace v jednotlivých výzvách se vždy odvíjí od možností krajského rozpočtu, proto si nemyslím, že by v příštích letech mohlo dojít k nějakým skokovým změnám.

3. Jsem přesvědčen, že rozsah dlouhodobě budované spolupráce dosahuje velmi vysoké úrovně. Nikdy jsme se nebránili diskusím. Pokud jde tedy o nějaké další oblasti, které může kraj a neziskové organizace dále rozvíjet, pevně věřím, že i nově zvolené vedení kraje bude jednáním nakloněno.

4. Vnímání neziskového sektoru společností se vždy odvíjí o obsahu a výstupech práce každé jednotlivé organizace.

volby_geistMgr. Zdeněk Geist – ODS

1. Neziskové organizace sehrávají klíčovou roli zejména v zajišťování péče v sociální oblasti, kde by bez jejich činnosti byl současný objem práce a služeb zajistitelný jen mnohem obtížněji (pokud vůbec) a pravděpodobně i finančně nákladněji. Důležitou roli sehrávají také v jiných aktivitách, na příklad v péči o volnočasové aktivity mládeže, ochranu přírody apod. Důležitou roli mají také ve sféře kultury a sportu. Nezastupitelně doplňují veřejný sektor v přípravách a organizování veřejných služeb tam, kde kde není přítomen sektor privátní.

2. Grantové programy Fondu Vysočina budeme podporovat. Za adekvátní považuji částku ve výši přibližně 60 milionů korun ročně, také v závislosti na hospodaření Kraje.

3. Aktivní spoluprací vedení Kraje s neziskovým sektorem jak v provádění výše uvedených činností, tak i v koordinaci a plánování některých činností s odborníky z neziskového sektoru, kteří mají zkušenosti z praxe. Kraj by měl zjednodušit a hlavně sjednotit systém poskytování dotací a výkaznictví tak, aby se neziskovky mohly věnovat účelu svého založení a ne být zatěžovány přílišnou administrativou.

4. Domnívám se, že práce neziskových organizací je veřejností vnímáme pozitivně. Kraj může a má právě zdůrazňováním míry spolupráce s tímto sektorem vyzdvihovat jeho praktický a konkrétní přínos. Stejně jako vtahováním neziskovek do přípravy některých projektů poukazovat na znalost prostředí a odborné zázemí těchto organizací. Veřejnost už má zkušenosti s mnoha službami, které neziskovky poskytují a vnímají je na základě zkušenosti kladně. Kraj by přesto měl více prezentovat jejich činnost a vysvětlovat veřejnosti jejich roli ve společnosti.

volby_kopecky2Ing. Zdeněk Kopecký – Změna pro Vysočinu

1. Neziskové organizace působící ve všech oblastech života spoluvytváří občanskou společnost a to je velmi důležité pro naší budoucnost. Mnoho kandidátů na kandidátní listině ZMĚNA pro Vysočinu je zapojeno do činnosti neziskových organizací v různých oblastech života společnosti, takže známe dobře tuto problematiku. Osobně působím v oblasti sportovních neziskových organizací jako předseda krajské organizace orientačních sportů a dvě volební období jsem byl členem komise pro sport a volný čas rady Kraje Vysočina, kde jsem získal širší informace o této oblasti.

2. Fond Vysočiny budeme podporovat minimálně ve stejné výši jako v současnosti. Lze uvažovat o zvýšení alokované částky v návaznosti na dobré hospodaření kraje. Vždy je nutné zvažovat potřebnost a společenský přínos finanční podpory aktivit neziskových organizací.

3. Je to například větší informovaností o aktivitách neziskových organizací, veřejným vyhodnocováním výsledků jejich činnosti, poskytováním právní a administrativní pomoci při plnění zákonných povinností neziskových organizací a podobně.

4. Asi ne vždy je činnost některých neziskových organizací vnímána veřejností pozitivně. Záleží dost na tom, v jaké oblasti neziskové organizace působí a jaký konkrétní přínos pro společnost mají. Podle našeho názoru je důležité, aby samy neziskové organizace zejména svou činností a také nezbytným informováním přesvědčily veřejnost o důležitosti jejich činnosti pro celou společnost.

volby_kalinaIng. Jaromír Kalina – KDU-ČSL

1. Roli neziskovek obecně (nejen na Vysočině) vidím tam, že dělají potřebnou práci v prostoru, který z nějakého důvodu není schopna pokrýt rodina, obec, kraj, stát nebo společnost. Často i svou činností upozorní na špatně vytvořené zákony. Jejich důležitost vidím v tom, že jsou hlavně na rozdíl od státu pružnější, nejde jim o zisk a vznikají většinou přirozeně, „zespoda“. Kraj Vysočina je specifický tím, že je hodně venkovský a v často zapadlých obcích žije hodně starších lidí – a právě to je podle mě výzva pro konkrétní typ neziskovek.

2. Fond Vysočina podporuji jako nástroj na podporu nejen neziskovek, ale i obcí, podnikatelů a dalších subjektů. Nejsou z něj prioritně podporovány neziskovky poskytující sociální služby, které většinou dostávají dotace jinou cestou – mj. podle zásad zastupitelstva. Už proto bych uvítal komplexnější systém financování sociálních služeb. Co se týká změn ve Fondu Vysočiny, tak pokud my jako KDU-ČSL naznáme, že je něco třeba podpořit víc, tak navrhneme buď zvýšení počtu grantových programů na určité téma, nebo i objem peněz, který do nich jde. Takto jsme například v minulém období žádali Fond Vysočiny navýšit o 15 milionů na boj proti suchu.

3. Byli jsme teď osm let v opozici, takže nevím, jak z Vaší strany byla vnímána podpora vedení kraje. Nicméně nezaznamenal jsem žádný negativní signál. Pokud bych ale takový zaznamenal, je to určitě na jednání o konkrétním zvýšení podpory v konkrétní oblasti. Důležitá je samozřejmě i Vaše práce, tedy koordinace neziskovek, aby se nějak příliš „netloukly“ s jinými institucemi, nebo i mezi sebou.

4. Je tu velký rozdíl. Ty neziskovky, které dělají smysluplnou práci a např. pomáhají jakkoli handicapovaným a nemocným, asi všichni vnímáme pozitivně. A je jich doufám většina a zaslouží si podporu propagace, a to i ze strany Kraje Vysočina. Ale ty neziskovky, které například narušují tradiční schéma rodiny, pracují jako „průtokový ohřívač“ na dotace nebo fungují jako vyloženě nátlakové organizace proti obecně potřebným (a třebas nepopulárním) projektům, hodnotím kriticky – a se mnou myslím i řada dalších lidí. S tím kladným i záporným vnímáním se asi moc zvnějšku nenadělá, je to vždy vizitka konkrétní neziskové organizace.

volby_pavlikIng. Josef Pavlík – ANO 2011

1. Neziskové organizace plní velké množství různých funkcí. V našem kraji je to především funkce servisní (poskytování služeb). Vyplňují prostor mezi občanem a státem, jsou jedním z přispěvatelů do společenských subsystémů.

2. Dle mého názoru by neziskový sektor měl být podporován především systémově.

3. Je potřeba nastavit jasná pravidla, která by dovolila těmto organizacím plánovat svoji činnost v dlouhodobém horizontu.

4. Mnoho lidí si práce neziskovek váží. Uvědomují si jejich nepostradatelnost a považují je za součást kulturního dědictví národa (včelaři, sportovní či divadelní a pěvecké spolky, atd.).

volby_vlcekIng. Lukáš Vlček – Starostové pro Vysočinu

1. Naše kandidátní listina se sestává se zkušených osobností z komunální a krajské sféry a většina z nás je buď sama aktivní v různých NNO či s nimi aktivně spolupracuje. Myslím, že toto jasně demonstruje naše propojení s neziskovým sektorem, kterému důvěřujeme a vidíme v něm velký přínos pro naše obce, města a kraj.

2. Jsme již členy současného krajského zastupitelstva a existenci FV dlouhodobě podporujeme, jedná se podle našeho názoru o transparentní a systémový finanční nástroj na podporu NNO.

3. Nedokáži na toto odpovědět, bude záležet na budoucí radě a zastupitelstvu kraje Vysočina. My budeme podporovat minimálně současné alokace.

4. Osobně spolupracuji na Pelhřimovsku s několika NNO v oblasti sportu a v sociální oblasti a vnímání je velmi pozitivní. Takto to vidí i moji kolegové.

 

Comments are closed