Informační a konzultační seminář pro žadatele v oblasti KA2 (strategická partnerství) a KA3 (strukturovaný dialog) programu Erasmus+ mládež

Vážené dámy, vážení pánové,

dovoluji si Vás tímto pozvat na Informační a konzultační seminář pro žadatele v oblasti KA2 (strategická partnerství) a KA3 (strukturovaný dialog) programu Erasmus+ mládež, který pořádá Dům zahraniční spolupráce (DZS) spolu s Hodinou H (regionálním koordinátorem DZS) a Krajským úřadem Kraje Vysočina.

 

Seminář se uskuteční dne 4. dubna 2018 na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě (Žižkova 57, přízemí budovy B, místnost B 1.32). Bližší informace a program naleznete v příloze.

Začátek akce (prezence): 9:30

Konec akce: 15:15

 

Seminář je určen pro nové nebo méně zkušené žadatele o grant v rámci projektů strategických partnerství (KA2) nebo strukturovaného dialogu (KA3) programu Erasmus+ mládež.

 

Strategická partnerství (KA2) – pod touto klíčovou akcí se skrývá možnost podávání žádosti o grant na tvorbu strategických partnerství za účelem rozvoje oblasti práce s mládeží.

Strukturovaný dialog (KA3) – strukturovaným dialogem nazýváme diskuze mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí se záměrem získat výstupy využitelné pro tvorbu politiky mládeže. Podporu může získat jakýkoli projekt (setkání, konference, konzultace, simulace atd.), který je založen na reálné participaci mladých lidí ve veřejném dění na národní, regionální i lokální úrovni. Mladí lidé se v těchto projektech dostávají do přímého kontaktu s veřejnými činiteli a mají tak reálný vliv na změnu v dané oblasti.

Příklady subjektů, které se mohou zapojit:

  • neformální skupina mladých lidí
  • NNO (i na evropské úrovni)
  • firma (včetně sociálních podniků)
  • samospráva na místní, regionální, národní úrovni
  • nadace
  • zástupci pracovního života
  • subjekty poskytující vzdělávání
  • instituce pracující s uznáváním znalostí, dovedností a kompetencí získané během neformálního vzdělávání

Vzhledem k omezené kapacitě je nutná registrace. Registrovat se na seminář můžete prostřednictvím formuláře na následujícím odkazuhttp://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/informacni-seminar-pro-zadatele-v-oblasti-ka3-a-ka2-programu-erasmus-mladez-v-jihlave/

Pokud byste věděli o osobě nebo organizaci, kterou by zmíněný seminář mohl zajímat, budeme rádi za přeposlání.

V případě dotazů prosím kontaktujte kolegyně z Domu zahraniční spolupráce,  Michaelu Ducháčkovou (michaela.duchackova@dzs.cz) či Markétu Konečnou (marketa.konecna@dzs.cz),  nebo se můžete obrátit i na Bc. Janu Čermákovou, Odbor školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina, tel.: 564 602 939, e-mail: cermakova.j@kr-vysocina.cz .

Těšíme se na Vaši účast.

 

S pozdravem

Jana Čermáková

oddělení mládeže a sportu
odbor školství, mládeže a sportu
tel.:      +420 564 602 939
fax.:     +420 564 602 429
e-mail:  cermakova.j@kr-vysocina.cz

Comments are closed